Registre de Demandants

QUÈ ÉS?

El Registre Públic de Demandants d’Habitatges Protegits de les Illes Balears és un registre de titularitat pública, gratuït i de naturalesa purament administrativa, que s’adscriu a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge protegit promogut, entre d’altres, per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), en règim de venda, de lloguer o de lloguer amb opció de compra, haurà de constar inscrit en el Registre Públic de Demandants, segons l’imprès oficial.

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ
- Emplenar degudament l’imprès oficial

- Aportar còpia del D.N.I. o N.I.E. en vigor, de tots els membres, (si el NIE és la fulla verda, ha d’anar acompanyat de passaport o targeta d’identitat). En el cas de menors de 14 anys, si no tenen DNI, aportin el llibre de família.

- Certificat històric d’empadronament del sol·licitant i co-sol·licitant de tots els municipis on hagi estat empadronat a Balears de forma continuada.

- Si és perceptor d’una pensió no contributiva, el certificat dels ingressos obtinguts per aquest concepte en l’últim exercici tancat.

MODEL SOL·LICITUD/TRÀMIT TELEMÀTIC

Tramitació telemàtica

LLOC DE PRESENTACIÓ

Pot entregar l’imprès emplenat a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, situada al carrer La Palma, 4, de Palma, o bé a qualsevol de les oficines de l’IBAVI.

També pot fer tot el procés telemàticament.

Recordi que si ha fet algun tràmit telemàtic, emprant el mètode d’autentificació, podrà consultar-lo des de el següent enllaç: Les meves gestions

NORMATIVA

BOIB Ordre 18 octubre regula Registre Demandants HP CAIB

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Enviar a un amic

Correu de l'agent