Fiances de lloguer – més informació

A quins contractes afecta aquesta obligació?

- Als arrendaments d’habitatges.
- Als arrendaments per a ús diferent d’habitatge.
- Als subarrendaments totals o parcials d’habitatges.
- Als subarrendaments totals o parcials de finques urbanes destinades a ús distint d’habitatge.
- Als arrendaments d’indústria o negoci que impliquin també la cessió d’ús de finques urbanes.
- Als contractes o pòlisses d’abonament de serveis i subministraments (aigua, gas, electricitat i serveis telefònics) a finques urbanes.

Qui ha de dipositar la fiança?

- Els arrendadors i subarrendadors de finques urbanes.
- Els arrendadors i subarrendadors d’indústries i negocis que comportin la cessió de finques urbanes.
- Les empreses subministradores de serveis.

Quantia del dipòsit

- En els arrendaments d’habitatge: Una mensualitat de renda.
- En els arrendaments d’ús diferent d’habitatge: Dues mensualitats de renda.
- En els subarrendaments parcials i totals de finques urbanes, les mateixes quanties fixades per als arrendaments.
- En els arrendaments d’Indústria i negocis, dues mensualitats del valor atribuït a aquest ús, i en cas de no haver-se estipulat aquest valor, la fiança haurà de ser equivalent a la renda o producte íntegre, corresponent a dues mensualitats, que l’habitatge o local tingui assenyalada en la contribució territorial, avui IBI.
- En els contractes o pòlisses d’abonament de serveis i subministraments, les quanties que es determinen en les seves disposicions reguladores específiques.

Termini per al Dipòsit

L’arrendador disposa d’un termini de 30 dies hàbils, des de la celebració del contracte i la seva entrada en vigor per efectuar el dipòsit.

Actualitzacions del Dipòsit

Cada tres anys l’arrendador ha d’exigir a l’arrendatari la regularització de la fiança en metàl·lic prevista en la Llei, i per tant cada tres anys haurà d’actualitzar la fiança dipositada perquè aquesta sigui igual a una o dues mensualitats de renda segons els casos.

Legislació aplicable

http://www.ibavi.com/files/2010/10/ico_bases.gif Decret 42/2015, de 22 de maig, de modificació del Decret 22/1989, de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, de l’obligació de constituir fiança d’arrendament i de la inspecció d’aquestes fiances

http://www.ibavi.com/files/2010/10/ico_bases.gif Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges

http://www.ibavi.com/files/2010/10/ico_bases.gif LEY 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

http://www.ibavi.com/files/2010/10/ico_bases.gif DECRETO 22/1989, de 22 defebrero, regulador de la creación de papel fianza, de obligación de constituir fianzas de arrendamiento y de la inspección de estas fianzas

http://www.ibavi.com/files/2010/10/ico_bases.gif Llei 5/2018 de 19 de juny, de l’habitage de les Illles Balears

Tornar a la pàgina principal de fiances de lloguer

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Enviar a un amic

Correu de l'agent