Fiances de lloguer

A la celebració d’un contracte d’arrendament subjecte a la Llei d’Arrendaments Urbans, l’arrendador ha d’exigir de l’arrendatari una fiança en metàl·lic que dipositarà davant l’IBAVI fins a la finalització del contracte i que durant els tres primers anys de durada d’aquest no estarà subjecta a actualització.

On i com es dipositen les fiances

Per al dipòsit de les fiances, cal emplenar l’imprès F-1. Es pot omplir l’imprès telemàticament mitjançant el següent enllaç: Model F1

Cada fiança té el seu propi codi identificatiu. No faci fotocòpies del mateix imprès per a diferents fiances.

Forma del pagament i constitució de la fiança:

Un cop emplenat l’imprès, el pagament de la fiança es pot fer:

1- Telemàticament amb targeta de crèdit: per fiances inferiors a 3.000 euros, es pot finalitzar el tràmit fent el pagament de la fiança mitjançant targeta bancària.
2- Presencialment mitjançant pagament al banc: per fiances superiors a 3.000 euros o per a pagaments no realitzats mitjançant targeta bancària, l’usuari ha de presentar el model F-1 degudament emplenat i una còpia del contracte de lloguer a alguna de les entitats col·laboradores. Recordi imprimir dues còpies de l’imprès F-1, una per l’IBAVI i l’altre pel propietari i presentar la documentació obligatòria que seguidament es dirà.

L’IBAVI té subscrits convenis de col·laboració amb les següents entitats bancàries: Banc Mare Nostrum (Sa Nostra), La Caixa, BBVA, Caixa de Pollença (Colonya), així com amb els col·legis professionals d’Administradors de Finques i Agents de la Propietat Immobiliària, perquè, en totes les oficines bancàries i seus col·legials, els arrendadors tinguin a la seva disposició, pel seu  emplenament i corresponent ingrés davant els mateixos organismes, els impresos F-1 (Imprès de Constitució i / o Actualització de Fiança).

En qualsevol cas, per a que la fiança quedi degudament constituïda, l’arrendador ha de presentar davant l’IBAVI la següent documentació obligatòria:

- Imprès F-1
- Justificant de l’ingrés o la transferència realitzada al compte de l’IBAVI
- Còpia del contracte d’arrendament.

Un cop efectuat l’ingrés de la fiança al compte de l’IBAVI, la documentació requerida es podrà lliurar a l’entitat col·laboradora per a la seva posterior remissió a l’IBAVI o optar per les següents formes de presentació:

- A les oficines de l’IBAVI
- Remissió per correu electrònic: constituciofiances@ibavi.caib.es
- Per correu postal a l’adreça de l’IBAVI, carrer Manuel Azaña 9 bajos 07006 Palma
- A qualsevol oficina de registre de l’Administració Pública per a la posterior remissió a l’IBAVI

Recordi que si ha fet algun tràmit telemàtic el podrà consultar a la Seu Electrònica a l’apartat Les Meves Gestions des del següent enllaç: Seu Electrònica

On i com es sol·licita la devolució de les fiances

Finalitzat el contracte, l’arrendador sol·licitarà la devolució de la fiança mitjançant els mateixos sistemes establerts per a la seva constitució, emplenant l’imprès F-3 (Imprès de Cancel·lació de Dipòsit).

Un cop emplenat l’imprès l’arrendador haurà d’adjuntar la següent documentació:

a. Paper d’Estat / Fiança i contracte original per als arrendaments inscrits amb anterioritat a juny de 1984.
b.Rebuts o certificats de dipòsit i contractes originals degudament segellats per als arrendaments registrats entre l’1 de juliol de 1984 i el 19 de gener de 2001.
c. Documents F-1 o F2 en arrendaments posteriors al 20 de gener de 2001.
d. Documentació acreditativa de ser el propietari (persona física, jurídica o societat civil) el titular del compte on es demana la devolució de la fiança o, al seu cas, autorització expressa del propietari a favor del titular del compte i còpia del DNI de l’autoritzat.
e. Escriptura d’apoderament i còpia del DNI de l’apoderat.
f. En cas de transmissió de l’immoble per a qualsevol títol,  còpia del títol d’adquisició ( escriptura compravenda; acceptació i adjudicació herència; transformació, fusió, extinció, adjudicació, canvi de denominació social, …) o nota simple registral actualitzada acreditativa de la inscripció a favor del nou titular o qualsevol altra títol vàlid conforme a dret.
g. Còpia de la resolució de l’arrendament o renúncia de l’arrendatari.
h. Sentència judicial.
i. Qualsevol altra documentació en virtut de la qual s’acrediti conforme a Llei la legitimitat del sol·licitant i la titularitat de l’immoble i del compte  per a la pràctica de la devolució del dipòsit.

La documentació requerida es podrà lliurar a l’entitat col·laboradora per a la seva posterior remissió a l’IBAVI o optar per les següents formes de presentació:

- A les oficines de l’IBAVI
- Remissió per correu electrònic: devoluciofiances@ibavi.caib.es
- Correu postal a l’adreça de l’IBAVI, carrer Manuel Azaña 9 bajos 07006 Palma

Important assenyalar que als casos dels apartats a i b anteriors sols es podrà presentar la documentació original a les entitats col·laboradores o a les oficines de l’IBAVI.

També pot omplir l’imprès F3 telemàticament mitjançant el següent enllaç: Model F3

Recordi que si ha fet algun tràmit telemàtic el podrà consultar a la Seu Electrònica a l’apartat Les Meves Gestions des del següent enllaç: Seu Electrònica

Més informació

Informació i cita prèvia 900 780 000

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Enviar a un amic

Correu de l'agent