Fiances de lloguer

A la celebració d’un contracte d’arrendament subjecte a la Llei d’Arrendaments Urbans, l’arrendador ha d’exigir de l’arrendatari una fiança en metàl•lic que dipositarà davant l’IBAVI fins a la finalització del contracte i que durant els tres primers anys de durada d’aquest no estarà subjecta a actualització.

On i com es dipositen les fiances

Per al dipòsit de les fiances, cal emplenar l’imprès F-1 (Imprés de Constitució de Fiança). Es pot emplenar l’imprès telemàticament mitjançant el següent enllaç: Model F1

Cada Model d’imprès F-1 té el seu propi codi identificatiu. No faci fotocòpies del mateix imprès per a diferents fiances.

Forma del pagament i constitució de les fiances

Un cop emplenat l’imprès, el pagament de la fiança es pot fer:

1- Telemàticament amb targeta de crèdit: per fiances inferiors a 3.000 euros.
2- Telemàticament mitjançant transferència bancària.
3- Presencialment mitjançant pagament en  entitat bancària col·laboradora: per fiances superiors a 3.000 euros o per a pagaments no realitzats telemàticament  l’usuari ha de presentar el model F-1 degudament emplenat.

El pagament de la fiança es podrà fer a les següents entitats bancàries col•laboradores: Caixa de Pollença (-Colonya- sols pels seus clients), BANKIA,B.B.V.A., així com als col•legis professionals  d’Administradors de Finques i Agents de la Propietat Immobiliària.

En qualsevol cas, perquè la fiança quedi degudament constituïda, l’arrendador haurà de presentar davant l’IBAVI la següent documentació obligatòria (excepte les fiances tramitades de forma telemàtica i pagament per targeta de crèdit o la modalitat de transferència bancària):

- Imprès F-1
- Justificant de l’ ingrés o la transferència al compte de l’IBAVI.
- Còpia del contracte d’arrendament.

La presentació de la documentació davant  l’IBAVI es podrà fer per alguns dels següents mitjans:

- Lliurament a les entitats col•laboradores: Caixa de Pollença (-Colonya- sols pels seus clients) o BANKIA per a la posterior remissió a aquest Institut.
- Presencialment davant les oficines de l’IBAVI.
- Remissió per correu electrònic: constituciofiances@ibavi.caib.es
- Correu postal a la direcció de l’IBAVI, carrer Manuel Azaña núm. 9, baixos, 07006 Palma (Mallorca).
- Davant qualsevol oficina de Registre de l’Administració Pública per a la posterior remissió a l’IBAVI.

Recordi que si ha fet algun tràmit telemàtic, el  podrà consultar a la Seu Electrònica a l’apartat Les Meves Gestions des del següent enllaç: Seu Electrònica

On i com es sol·licita la devolució de les fiances

Finalitzat el contracte, l’arrendador podrà sol•licitar la devolució de la fiança mitjançant els mateixos sistemes establerts per a la seva constitució, emplenant l’imprès F-3 (Imprès de Cancel•lació de Dipòsit) o telemàticament mitjançant el següent enllaç Model F3 finalitzant el procés.

Un cop emplenat l’imprès, l’arrendador haurà d’adjuntar la següent documentació:

a. Paper d’Estat / Fiança i contracte original per als arrendaments inscrits amb anterioritat a juny de 1984.

b. Rebuts o certificats de dipòsit i contractes originals degudament segellats per als arrendaments registrats entre l’1 de juliol de 1984 i el 19 de gener de 2001.

c. Documents F-1 o F2 en arrendaments posteriors al 20 de gener de 2001.

d. Documentació acreditativa de ser el propietari (persona física, jurídica o societat civil) el titular del compte on es demana la devolució de la fiança o, al seu cas, autorització expressa del propietari a favor del titular del compte i còpia del DNI de l’autoritzat.

e. Escriptura d’apoderament i còpia del DNI de l’apoderat.

f. En cas de transmissió de l’immoble per a qualsevol títol,  còpia del títol d’adquisició (escriptura de compravenda; acceptació i adjudicació d’herència; transformació, fusió, extinció, adjudicació, canvi de denominació social, …) o nota simple registral actualitzada acreditativa de la inscripció a favor del nou titular o qualsevol altre títol vàlid conforme a dret.

g. Còpia de la resolució de l’arrendament o renúncia de l’arrendatari.

h. Sentència judicial.

i. Qualsevol altra documentació en virtut de la qual s’acrediti conforme a Llei la legitimitat del sol•licitant i la titularitat de l’immoble i del compte  per a la pràctica de la devolució del dipòsit.

La presentació de la documentació davant  l’IBAVI es podrà fer per alguns dels següents mitjans:

- Lliurament a les entitats col•laboradores: Caixa de Pollença (-Colonya- sols pels seus clients) o BANKIA per a la posterior remissió a aquest Institut.
- Presencialment davant les oficines de l’IBAVI.
- Remissió per correu electrònic: devoluciofiances@ibavi.caib.es
- Correu postal a la direcció de l’IBAVI, carrer Manuel Azaña núm. 9, baixos, 07006 Palma (Mallorca).
- Davant qualsevol oficina de registre de l’Administració Pública per a la posterior remissió a l’IBAVI.

Important assenyalar que en els casos dels apartats a i b anteriors, només es podrà presentar la documentació original presencialment a les oficnes de l’IBAVI, a les oficines de registre de l’Administració Pública o mitjançant enviament per correu postal.

Recordi que si ha fet algun tràmit telemàtic, el podrà consultar a la Seu Electrònica a l’apartat Les Meves Gestions des del següent enllaç: Seu Electrònica

Més informació

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Enviar a un amic

Correu de l'agent